Assessments

Assessments 2017-11-28T08:01:04+00:00

Project Description

  • U wilt zicht krijgen op de ontwikkeling of het functioneren van een medewerker.
  • U wilt zicht krijgen op overige vragen (bijv: “Zit de medewerker nog op de juiste werkplek?”).

Een van de middelen om dit te bereiken is het inzetten van een assessment. Bij een assessment wordt iemands persoonlijkheid en de mate waarin hij bepaalde competenties kan ontwikkelen, in combinatie met het gedrag wat hij laat zien in zijn werk, in beeld gebracht. Het betreft competenties in relatie tot de uit te voeren functie.

Bij de werving en selectie van een directeur/leerkracht, naar aanleiding van observaties, groepsbezoeken, gesprekken of anderszins kan er sprake zijn van een wens tot assessment.

ACTIViO kan voor u het volgende assessment uitvoeren.

In beeld brengen van persoonlijkheid en ontwikkelbaarheid van competenties
Voor het in beeld brengen van iemands persoonlijkheid en de mate waarin iemand competenties kan ontwikkelen maakt ACTIViO gebruik van het instrument ‘Workplace Big Five Personality’. De rapportage die hieruit voortkomt, biedt handvatten voor het gesprek tussen de assessor en de medewerker.

In beeld brengen van het gedrag van een medewerker
Om een beeld te krijgen van het gedrag dat een medewerker laat zien, wordt een observatie uitgevoerd. Bij onderwijzend personeel wordt gebruik gemaakt van de door ACTIViO ontwikkelde kijkwijzer: “Effectief leerkrachtgedrag en didactische strategieën.

In de kijkwijzer is per (SBL)-competentie aangegeven welk gedrag zichtbaar uiting geeft aan de aanwezigheid van een competentie. U kunt ook aanvullende of vervangende competenties kiezen die passen bij uw organisatie.

Bij leidinggevenden kan deze stap achterwege blijven of een observatie tijdens een teamvergadering worden uitgevoerd.

Daarna volgt het criteriumgericht interview en rollenspel, om de competentie  communicatie met ouders, leidinggevende, externen en reflectief vermogen te kunnen herkennen.

Uit dit alles volgt een rapportage met daarin opgenomen:

  • De persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat
  • De mate van ontwikkelbaarheid van de gevraagde competenties
  • Aanbeveling met betrekking tot de te nemen vervolgstappen.
    In de aanbeveling staat tenminste opgenomen:
  • Welke competenties verder ontwikkeld dienen te worden
  • Suggestie van de wijze waarop er ontwikkeld kan worden

Terugkoppeling
De volledige rapportage wordt persoonlijk teruggekoppeld aan de kandidaat, waarna de kandidaat uitgenodigd wordt een schriftelijke reactie hierop te geven. De rapportage inclusief de reactie van de kandidaat wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Dit natuurlijk na schriftelijke toestemming van de kandidaat.

Een assessment heeft altijd tot doel er “beter” van te worden, zowel als organisatie, maar ook als individu. ACTIViO vindt het belangrijk dat een assessment positief wordt ervaren. Daarom is het van het grootste belang helder te communiceren over het doel, het proces en ieders verwachtingen.